“ทองอัฐข้าว”..ขนมปีใหม่ไทยในแบบฉบับพอเพียง

ทองอัฐข้าว”…ขนมปีใหม่ไทยในแบบฉบับพอเพียง

t2-1200%ef%80%a1900

เหตุผลที่เขียนเรื่องราวถึงขนมปีใหม่แบบไทยให้สอดคล้องกับปรัชญาความพอเพียงนั้น ต้องเข้าใจในความหมายปรัชญานี้ก่อนว่า เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าด้วยเรื่องการชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า ๒๕ ปี ครั้งก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และในภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติรอดพ้น และสามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งมักปรากฏอยู่ในพระบรมราโชวาทที่พระองค์ท่านพระราชทานแก่หน่วยงาน ข้าราชการ รวมถึงประชาชนทั่วไป ตามโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นหลักชีวิตในการปฏิบัติตน

img_0008-5

เศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวความคิดที่บ่งบอกถึงหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ ในขณะที่แนวพระราชดำริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนนั้น เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรมเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสม สามารถมีผลิตผลทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ได้ ตามความเหมาะสมของพื้นที่แหล่งนั้นๆ ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู่ ๒ แบบ คือ แบบพื้นฐานกับแบบก้าวหน้า

ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร

shutterstock_521378368

เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานเทียบได้กับทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ ที่มุ่งแก้ปัญหาของเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้ำ ต้องพึ่งน้ำฝนและประสบความเสี่ยงจากน้ำที่ไม่พอเพียง แม้กระทั่งสำหรับการปลูกข้าวเพื่อบริโภค และมีข้อสมมติว่า มีที่ดินพอเพียงในการขุดบ่อเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวจากการแก้ปัญหาความเสี่ยงเรื่องน้ำ จะทำให้เกษตรกรสามารถมีข้าวเพื่อการบริโภคยังชีพในระดับหนึ่งได้ และใช้ที่ดินส่วนอื่นๆ สนองความต้องการพื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขายในส่วนที่เหลือเพื่อมีรายได้ที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่สามารถผลิตเองได้ ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวให้เกิดขึ้นในระดับครอบครัว ในทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ ก็จำเป็นที่เกษตรกรจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน ราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม

ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองค์กร

shutterstock_521286145

เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒ เป็นเรื่องของการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ หรือการที่ทำธุรกิจต่างๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจกล่าวคือ เมื่อสมาชิกในแต่ละครอบครัวหรือองค์กรต่างๆ มีความพอเพียงขั้นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นแล้วก็จะรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมมือสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มและส่วนรวมบนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามกำลังและความสามารถของตนซึ่งจะสามารถทำให้ชุมชนโดยรวมหรือเครือข่ายวิสาหกิจนั้นๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอย่างแท้จริง

 ความพอเพียงในระดับประเทศ

เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๓ ซึ่งส่งเสริมให้ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ในประเทศ เช่น บริษัทขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบันวิจัย เป็นต้น

img_0016-5

ที่ใหม่นำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับขนมแบบไทย เป็นหลักการง่ายๆ เพราะว่า ส่วนผสมหลักของขนมไทยที่พบในปัจจุบันมักมีส่วนประกอบของผลิตผลทางการเกษตรไทย การที่ผลิตผลมีมาก เช่น ข้าวที่ปลูก ไข่ไก่ และไข่เป็ดที่ได้จากสัตว์เลี้ยงในเทือกสวนไร่นา น้ำตาลที่เป็นผลพลอยได้จากต้นมะพร้าว ต้นตาล เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อของเหล่านี้มีมากมายนอกจากจำหน่ายในรูปแบบปกติ เราควรนำของเหล่านี้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นให้ก่อเกิดรายได้ในครอบครัว หรือในชุมชนนั้นๆ เพื่อพัฒนาให้ครอบครัวได้มีกินมีใช้ ชุมชนได้มีผลิตภัณฑ์ประจำ ถือว่าเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความพอเพียง

ขนมทองอัฐ ขนมแบบพอเพียง

img_0053

เป็นขนมไทยที่เราสามารถเห็นได้ตามแหล่งของฝากขึ้นชื่อประจำจังหวัด เช่น สุพรรณบุรี มีส่วนผสมพื้นฐานไม่ยุ่งยาก ส่วนประกอบหลักมีแป้ง กะทิ น้ำตาล และไข่ แต่ใหม่ขอเสริมความพิเศษเข้าไปอีก โดยการใช้ข้าวชนิดต่างๆ รวมถึงข้าวกล้องดอย จากผลิตผลโครงการหลวงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่ ๙) เพื่อรักษาและคงเอกลักษณ์ความเป็นของไทยให้คงอยู่และสืบไป พร้อมสานต่อถึงความพอเพียงและการใช้ทรัพยากรที่หาได้มาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามรอยพระราชดำริของพระองค์ เพราะคำสอนนี้ยังคงสถิตอยู่ในใจทวยราษฎร์ประชาชนคนไทยอย่างไม่เสื่อมคลาย

อ่านสูตรขนมกันต่อได้ที่ ทองอัฐข้าว

—————————————

words: chefmai (IG:chefmaikee / FC chefmaikee-FC)
photographs: NinaGrapher

Chef Mai

โดย: Chef Mai

พีระโรจน์ ศิริปัญจนะ (เชฟใหม่) : เชฟที่เทหัวใจให้อาหารไทยแบบเต็มร้อย
“ทองอัฐข้าว”..ขนมปีใหม่ไทยในแบบฉบับพอเพียง
ให้คะแนนบทความ